Witamy w witrynie internetowej www.hutchinson.com. Łącząc się z naszą witryną internetową lub odwiedzając ją, tym samym potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś), zrozumiałeś(-aś) i akceptujesz bez żadnych ograniczeń lub zastrzeżeń niniejsze Warunki Ogólne i Zasady Użytkowania oraz ich część dotyczącą ochrony danych osobowych i plików cookie. Należy pamiętać, że jeśli odwiedzasz inne strony internetowe grupy Hutchinson, na tych stronach mają zastosowanie inne warunki ogólne i polityki dotyczące ochrony danych osobowych oraz plików cookie. Zalecamy zapoznanie się z nimi.

1. Tożsamość

Wydawca strony internetowej, zwany dalej „Firmą”: 

 

HUTCHINSON 
Siedziba główna: 2 rue Balzac, 75008 Paryż
Rodzaj firmy-forma prawna: Spółka Akcyjna
Kapitał: 52 947 648 euro
Rejestr Handlu i Spółek Miasta Paryża: 542 051 826 
Numer identyfikacji podatkowej VAT : FR57542051826
E-mail: digital.communication@hutchinson.com
Telefon: + 33 (0) 1 40 74 83 00 
Dyrektor publikacji: Valerie Soupet, Starszy Wiceprezes ds. komunikacji 

 

Projekt techniczny i opracowanie strony internetowej:
 

NIJI
Spółka Akcyjna z kapitałem w wysokości 284.903 euro, z siedzibą pod adresem 1- 9A, rue de Chatillon 35000 Rennes (France), zarejestrowana w Rejestrze Handlu i Spółek Miasta Rennes pod numerem 439 055 278
Telefon: +33 (2) 99 32 02 84
 

Hosting strony:
 

OVH
Spółka Akcyjna Uproszczona z kapitałem w wysokości 10.174.560 euro, z siedzibą pod adresem 2 rue Kellerman, 59100 Roubaix, wpisana do Rejestru Handlu i Spółek Miasta Lille pod numerem 537 407 926
Telefon: + 33 (0)1 84 88 81 23
 

Spółki Grupy Hutchinson mają własną osobowość prawną i korzystają z niezależnej tożsamości prawnej. Firma, która opracowała niniejszą stronę internetową, należy do Grupy Hutchinson. Terminy „Hutchinson” i „Grupa Hutchinson” są czasami używane ze względów praktycznych (albo: dla uproszczenia) i odnoszą się ogólnie do spółki HUTCHINSON S.A. (spółka holdingowa) i/lub jej spółek zależnych. Analogicznie, terminy „my”, „nas”, „nasz” itd. odnoszą się do Firmy lub jakiejkolwiek innej spółki należącej do grupy Hutchinson w ujęciu ogólnym. Na podstawie samego użycia tych wyrażeń nie można wnioskować, że spółka HUTCHINSON S.A. lub którykolwiek z jej podmiotów zależnych prowadzi działalność lub zarządza inną spółką należącą do grupy Hutchinson.

 

2. Informacje dotyczące prowadzonych działań

Firma umieściła tę witrynę w sieci Internet, aby zaprezentować niektóre (albo: poszczególne) swoje działania oraz — w stosownych przypadkach — działania innych spółek należących do Grupy Hutchinson. Informacje te są przekazywane w postaci informacji ogólnych, bez jakichkolwiek gwarancji dotyczących przydatności do określonego użytkowania. Firma może je modyfikować lub aktualizować w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

 

3. Własność intelektualna

3.1. Zasada. Wszystkie informacje lub dokumenty (teksty, obrazy animowane lub nie statyczne, bazy danych, dźwięki, zdjęcia, know-how, wspomniane produkty) zamieszczone na stronie internetowej, a także wszystkie elementy utworzone na potrzeby strony internetowej i jej ogólnej struktury, są własnością Firmy lub Grupy Hutchinson bądź podlegają prawom użytkowania, reprodukcji i reprezentacji komunikacji przyznanym na rzecz tych ostatnich. Te informacje, dokumenty lub elementy podlegają przepisom chroniącym prawa autorskie, gdy tylko zostaną udostępnione publicznie na tej stronie. Żadna licencja ani jakiekolwiek inne prawo dotyczące przeglądania strony internetowej nie jest udzielane żadnym osobom w odniesieniu do praw własności intelektualnej. Powielanie dokumentów ze strony internetowej jest dozwolone wyłącznie w celach informacyjnych, tylko do użytku osobistego i prywatnego. Wszelkie kopiowanie i wykorzystanie kopii wykonanej do innych celów jest wyraźnie zabronione bez wcześniejszego uzyskania wyraźnej zgody Firmy. We wszystkich przypadkach, w razie dozwolonego powielania informacji zawartych na tej stronie internetowej należy koniecznie wskazać odpowiednie źródło i zamieścić wzmiankę dotyczącą praw własności.

 

3.2. Znaki rozróżniające. O ile nie stwierdzono inaczej, nazwy firmowe, logo, produkty i marki wymienione na tej stronie są własnością Firmy lub Grupy Hutchinson, bądź też podlegają prawom użytkowania, reprodukcji lub reprezentacji/komunikacji, które zostały udzielone na ich rzecz. Elementy te nie mogą być wykorzystywane bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Firmy.

 

4. Zobowiązania użytkownika (albo: Twoje zobowiązania)

4.1. Każdy użytkownik strony internetowej, który przekazuje jakiekolwiek informacje, przenosi na rzecz Firmy całość zbywalnych praw dotyczących tych informacji i upoważnia firmę do ich wykorzystywania. Informacje przekazywane w ten sposób przez użytkowników będą traktowane jako niepoufne. Jeżeli jednak przekazane informacje są danymi osobowymi w rozumieniu obowiązującego prawa, są one przetwarzane zgodnie z kartą (ja napisałabym polityką) dotyczącą danych osobowych i ochroną plików cookie, obwiązującą w odniesieniu do tej strony internetowej.

 

4.2. Każdy użytkownik strony oświadcza, że przestrzega niniejszych ogólnych warunków użytkowania i obowiązujących przepisów, a w szczególności:

  • dysponuje odpowiednimi umiejętnościami i zasobami niezbędnymi w celu uzyskania dostępu do strony i korzystania z niej,
  • sprawdził, czy konfiguracja wykorzystywanego komputera nie zawiera wirusów i znajduje się w doskonałym stanie,
  • w stosownych przypadkach przyznaje Firmie i jej partnerom prawo do dowolnego wykorzystania przekazanych informacji (innych niż dane osobowe),
  • zobowiązuje się do zachowania poufności, a w konsekwencji ponosi odpowiedzialność za wykorzystanie i bezpieczeństwo kodów dostępu oraz haseł, które Firma może przesłać użytkownikowi w celu uzyskania dostępu do niektórych sekcji. Firma zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu do strony internetowej w przypadku nieuprawnionego użycia lub próby nieuczciwego korzystania z tego dostępu.

5. Linki hipertekstowe

5.1. Aktywacja linków. Firma formalnie odrzuca wszelką odpowiedzialność za treść witryn, do których zamieszcza linki. Linki te są proponowane użytkownikom niniejszej strony internetowej. Aby poznać praktyki tych stron internetowych, należy zapoznać się z ich warunkami ogólnymi oraz kartą (procedurą) dotyczącą danych osobowych i plików cookie. Decyzja o aktywacji linków należy wyłącznie do użytkowników strony. Firma może w dowolnym momencie zmodyfikować lub usunąć każdy link zamieszczony na jej stronie internetowej. 

 

5.2. Autoryzacja linków. Jeśli zamierzasz utworzyć link hipertekstowy prowadzący do tej strony internetowej, musisz uzyskać uprzednią pisemną zgodę Firmy, korzystając z danych kontaktowych określonych na końcu tego dokumentu.

 

6. Ostrzeżenia

6.1. Informacje dostępne na tej stronie internetowej („Informacje”) są zamieszczane w dobrej wierze. Są one uważane za prawidłowe w chwili ich publikacji na stronie. Firma nie udziela jednak żadnych gwarancji w odniesieniu do kompletności i dokładności tych informacji. Użytkownik podejmuje we własnym zakresie wszelkie ryzyko dotyczące wykorzystania tych informacji. Informacje te są przekazywane użytkownikowi pod warunkiem, że użytkownik lub dowolna inna osoba, która je otrzyma, jest w stanie ocenić ich przydatność do określonego celu przed rozpoczęciem wykorzystywania informacji. W żadnym wypadku Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z oceny wiarygodności tych Informacji lub z ich wykorzystania.  Informacje te nie powinny być traktowane jako zalecenia dotyczące wykorzystania jakichkolwiek informacji, produktów, procedur, wyposażenia lub formuł, które byłyby sprzeczne z obowiązującym prawem patentowym, prawem autorskim lub prawami dotyczącymi zastrzeżonych znaków towarowych. Firma zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności, wyraźnej lub dorozumianej, jeśli wykorzystanie tych informacji naruszałoby jakiekolwiek prawa patentowe, prawa autorskie lub dotyczące zastrzeżonych znaków towarowych.

 

Firma i każda spółka należąca do Grupy Hutchinson kategorycznie odrzuca wszelkie interpretacje, które mają na celu powiązanie treści jej stron internetowych z jakimikolwiek ofertami zakupu lub zachętami do nabycia akcji lub innych notowanych lub nienotowanych papierów wartościowych Firmy lub jakiejkolwiek innej spółki należącej do Grupy Hutchinson. Żadne gwarancje, wyraźne ani dorozumiane, nie są udzielane w odniesieniu do natury handlowej przekazywanych informacji ani ich adekwatności do określonego celu, a także w odniesieniu do produktów, o których mowa w tych informacjach. W żadnym wypadku Firma nie zobowiązuje się do aktualizacji ani korygowania informacji, które są publikowane w Internecie lub na jej serwerach internetowych. Firma zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania lub skorygowania treści swoich stron internetowych w dowolnym momencie bez jakiegokolwiek uprzedzenia.

 

6.2. Firma nie gwarantuje — przy czym poniższa lista nie jest wyczerpująca — że jej strona internetowa działa bez zakłóceń, a serwery, które umożliwiają dostęp do niej i/lub zewnętrzne strony internetowe, do których prowadzą zamieszczone linki hipertekstowe, nie zawierają wirusów. Tego zapisu nie widzę w tekście w wersji ENG. Przed pkt 7 jest ostatnie zdanie jak wyżej (tj. przed zaznaczeniem na zielono).

 

7. Aktualizacje warunków użytkowania strony internetowej i obowiązujących przepisów

Firma może zaktualizować niniejsze warunki użytkowania w dowolnym momencie. W związku z powyższym zachęcamy do systematycznego sprawdzania najnowszych obowiązujących warunków użytkowania. Niniejsze warunki użytkowania podlegają obowiązującemu prawu i jurysdykcji właściwych sądów.

8. Dane kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z warunkami użytkowania strony internetowej prosimy o kontakt pocztą e-mail za pośrednictwem formularza kontaktowego lub pocztą zwykłą tradycyjną na następujący adres: Direction de la Communication – 2, rue Balzac 75 008 Paryż.

 

Prawa autorskie do zdjęć: 

  • Hutchinson 
  • Diedre Design 
  • Kino  
  • David Plas